Elkton Street Ramona Way to South

April 16, 1934

View this item

Elkton Street Ramona Way to South