Thomas Holme to William Penn [duplicate]

December 20, 1693

View this item

Thomas Holme to William Penn [duplicate],