Shaler, O'Hara, Sharpsburg

1906

View this item

Shaler, O'Hara, Sharpsburg